Název teamu: Sušská Skupina Bojového Nasazení
email teamu: michal.zuber@seznam.cz
www teamu: http://www.ssbn.banda.cz
Okres: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
Pro připojení k týmu se nejprve přihlaste.


O teamu:

Sušská Skupina Bojového Nasazení - dále jen SSBN. 
Je airsoftová skupina založená v roce 2011, fungující na území Susského lesa v okolí vodního toku Sušanka (revír 08 lesů ČR Albrechtice) , který je pod správou pana Radima Stonavského. Na tomto území fungujeme podle lesního zákona o pobytu v lesích zákon č. 298/95 Sb. o lesích. Z něhož vybíráme:
Obecné užívání lesů
§ 19 – užívání lesů
(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, případně nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
§ 20 – zákaz některých činností v lese
(2) Rozdělávat nebo udržovat oheň do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

Hrajeme zde s povolením výše zmíněného správce ( hajného ) pana Radima Stonavského za podmínky výpomoci udržování pořádku v lese a s tím související případná výpomoc.

V tomto prostoru je přísně zakázáno používat hlučnou pyrotechniku, rozdělávat otevřený oheň včetně kouření a další přestupky podle výše zmíněného zákona.

Jsme airsoftová skupina , která nenapodobuje žádnou reálnou armádu a jednotku , podobnost s realitou je čistě náhodná.

Rádi uvítáme nové členy za předpokladu splnění jednoduchých podmínek:

- hráč musí mít více než 15 let věku a vlastnit platný občanský průkaz

- hráč mladší než 18 let tedy osoba né plně právně způsobilá musí mít zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný formulář o souhlasu hraní airsoftové hry s používáním airsoftových zbraní spadajících do zákonu o zbraních a munici kategorie D (formulář na vyžádání dotyčnému vydá pověřený člen týmu SSBN)

- hráč se musí chovat slušně a nepoškozovat majetek lesů ČR a hmotný majetek týmu SSBN